Regulamin serwisu steezetravel.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.steezetravel.pl należy do Marcela
Terlikowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Steeze Sp .z.o.o z siedzibą
w Wrocławiu (50-448), ul. Worcella 29/9, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP 899-275-85-94.
Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu możliwy jest:
1) e-mailowo pod adresem info@steeze.pl,
2) telefonicznie pod numerem 510-233-806 (od poniedziałku do piątku w godzinach
09.00 – 18.00).

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Marcel Terlikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Steeze Sp. z.o.o z siedzibą w Wrocławiu (50-448), ul. Worcella 29/9, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się
numerem 899-275-85-94,
2) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.steezetravel.pl, należący
do Administratora,
3) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która
przegląda zawartość Serwisu.
4) Wyjazd – wyjazd na narty lub snowboard, kitesurfinfowe, windsurfingowe oraz wake,
którego organizatorem jest Administrator.
§ 2

Postanowienia wstępne
1. Na stronach Serwisu uwidocznione są oferty Wyjazdów.
2. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dokonać rezerwacji Wyjazdu.
3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków
technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) posiadanie aktywnego adresu e-mail,
c) standardowy system operacyjny,
d) standardowa przeglądarka internetowa.

§ 3
Konto w Serwisie

1. Użytkownik może założyć konto w Serwisie, wypełniając i przesyłając do Administratora
formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://panel.snowevents.pl/index.html.
2. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie danych o charakterze
bezprawnym.
3. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe.
Użytkownik nie może założyć Konta anonimowo lub pod pseudonimem.
4. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości co do prawdziwości podanych przez
Użytkownika danych, Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem
w celu wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości nie uda się wyjaśnić, Administrator
zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika.
5. Po przesłaniu formularza do Administratora, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail
link potwierdzający wolę założenia konta w Serwisie. W celu założenia konta, Użytkownik
musi kliknąć w ten link. Po kliknięciu w link, konto zostanie założone, a Użytkownik
będzie mógł się do niego zalogować z wykorzystaniem podanych w formularzu
rejestracyjnym loginu oraz hasła.
6. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są przypisane do konta. Użytkownik może je
w każdej chwili sprawdzić, przechodząc do zakładki „Mój profil” z poziomu konta.
7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło do konta. Zmiana pozostałych danych
wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.
§ 4
Rezerwacja wyjazdu

1. By dokonać rezerwacji Wyjazdu, Użytkownik musi zalogować się do swojego konta w
Serwisie. Logowanie możliwe jest z poziomu strony internetowej
https://panel.snowevents.pl/index.html.
2. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik musi przejść do zakładki „Wyjazdy”.
3. W zakładce „Wyjazdy” znajduje się lista wszystkich dostępnych w danej chwili Wyjazdów.
Lista ta odpowiada Wyjazdom prezentowanym w Serwisie.
4. W celu dokonania rezerwacji Wyjazdu, Użytkownik musi kliknąć w przycisk „Zapisz się”
uwidoczniony przy interesującym Użytkownika Wyjeździe.
5. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, Użytkownik przeniesiony zostanie na stronę z
formularzem rezerwacyjnym. Użytkownik musi następnie wypełnić ten formularz i
przesłać go do Administratora, klikając w przycisk „Rezerwuję”.
6. W formularzu rezerwacyjnym zakazane jest podawanie danych o charakterze
bezprawnym.
7. Po kliknięciu przycisku „Rezerwuję” i przesłaniu formularza rezerwacyjnego do
Administratora, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem
rezerwacji, obejmującym, w szczególności, instrukcję dokonania wpłaty zaliczki za
Wyjazd. Potwierdzenie rezerwacji zostanie również wysłane na adres e-mail przypisany
do konta Użytkownika.

§ 5
Płatność

1. Zaliczkę za Wyjazd Użytkownik może zapłacić tradycyjnym przelewem bankowym lub
korzystając z systemu płatności tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator
Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, NIP: 7773061579, KRS:
0000412357.
2. W przypadku płatności przy wykorzystaniu systemu płatności tpay.com, kwota zaliczki
powiększana jest o prowizję pobieraną przez system tpay.com za daną płatność.
Wysokość prowizji uwidoczniona jest każdorazowo przy opcji „Zapłać on-line”.

§ 6
Zawarcie umowy

Niniejszy regulamin reguluje wyłącznie zasady funkcjonowania Serwisu. Zasady zawierania
umów o świadczenie usług turystycznych z Administratorem regulowane są przez Warunki

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administrator przetwarzane dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto w
Serwisie, wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z
Serwisu.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w innym celu po
uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się
w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2013 r. poz. 1422),
2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1182),
3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.
1024).

5. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust.
4 powyżej, w tym w szczególności do:
1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,
tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
Administratora.
7. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz
w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
8. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika.
9. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich
zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w
ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Administrator.

§ 8
Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając ją na
adres e-mail Administratora, tj. info@steeze.pl.
2. W reklamacji, Użytkownik powinien określić przedmiot reklamacji, okoliczności
uzasadniające reklamację oraz swoje roszczenia związane z reklamacją. Użytkownik
powinien również podać swoje dane, pozwalające na jego identyfikację, a w
szczególności login w Serwisie.
3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

Pozostałe postanowienia

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z
dniem ich publikacji w Serwisie. Nowa treść regulaminu obowiązywać będzie
Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.