Polityka prywatności w Serwisie www.steezetravel.pl

I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako
Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa
danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.
2. Działając jako biuro Steeze Travel z siedzibą ul. Worcella 29/9, 50-448 Wrocław, jesteśmy
administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z
nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: info@steeze.pl
II. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
2. Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem:
a) formularza kontaktowego – w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem drogą
elektroniczną, jak również telefonicznie.
Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu czytelnego dla nas
zamknięcia rozmów z Państwem, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu
przetwarzania.
b) zapisu do subskrypcji Newslettera – w celu przesyłania Państwu Newslettera na podanych
adres e-mail.
Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres Państwa
zainteresowania treściami przesyłanymi za pomocą Newslettera, tj. do czasu wycofania
zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.
c) zamówienia usług dostępnych w ofercie Serwisu – w celu realizacji i rozliczenia zamówionych
usługI, a także w celu realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych oraz dla
zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
d) Platformy – w celu zapewniania Państwu korzystania z opcji Platformy oraz zapewnienia
usług doradczych w związku z jej wykorzystaniem, a także w celu realizacji obowiązków
prawnych na Nas nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Dane zbierane w sposób, o którym mowa w pkt c i d przetwarzamy w pierwszej kolejności na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres realizacji umowy, a następnie na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c i f RODO, tj. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych
na Nas i przez czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

e) innych form przekazania nam danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem
przekazania tych danych.
Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, jednak
nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
3. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu
przetwarzania. Prosimy m.in. o podanie: Imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono
konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, złożenia zamówienia czy
korzystania z Platformy, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania
zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z
wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą
elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego
żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.
5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez
osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla
realizacji celu przetwarzania, który określiliśmy w pkt. 2
6. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej
zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z
zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. By umożliwić świadczenie usług przekazujemy
dane naszym partnerom handlowym np. hotelom lub ubezpieczycielowi. Dane osobowe
mogą być również powierzone naszym współpracownikom w tym dostawcom usług IT,
księgowym, audytorom, prawnikom a także organom administracji innym służbom
państwowym i sądom.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy dane osobowe, zostają przez nas wpisane do prowadzonego
rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i
podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie
określonych celów.
8. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o
ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.
9. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą
one przez nas profilowane.
III. Bezpieczeństwo danych

1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze
doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję
bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32
RODO.
2. Dostęp do Platformy zabezpieczony jest loginem i hasłem, które są szyfrowane przy użyciu
protokołu SSL. Szyfrowanie zapewnia poufność Państwa danych osobowych w trakcie ich
przesyłania za pośrednictwem łączy internetowych.
3. Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu chronione są systemami antywirusowymi.
4. Nad stosowaniem środków technicznych zabezpieczających Państwa dane czuwa powołany przez
nas Administrator Systemu Informatycznego/ Zespół IT.
IV. Pliki „cookies” – informacje ogólne
1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą
być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz
odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu
treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Platformy, jak
również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. Przy
stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam
takie działanie.
3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie
reklamy i marketingu.
4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była
Państwa identyfikacja.
5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole
strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.
6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby
niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że
decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób
nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy
zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.
V. Pliki cookies – dotyczy Platformy
1. W związku z korzystaniem z Platformy, zbieramy następujące dane: informacje o rozpoczęciu,
zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
informacje o skorzystaniu z usługi, oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym
nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa, oznaczenia identyfikujące zakończenie
sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się z
Platformą (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Platformy do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z
Platformy; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Platformy, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji pomiotów korzystających z Platformy (po zalogowaniu).
3. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Państwa.
4. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Platformy,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Platformy,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez podmiot
korzystający z Platformy, ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka
lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, należące do podmiotów zewnętrznych umożliwiające dostarczanie
Panstwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie
Państwa historii odwiedzin,
5. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z podmiotem udostępniającym Platformę reklamodawców oraz partnerów.
6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby
niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym,
że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób
nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy
zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.
VI. Inne stosowane technologie

1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez
Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach
statystycznych oraz prowadzenia działań remarketingowych.
2. W szczególności stosujemy:
a) kod śledzenia Google Analytics;
b) narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i
serwisów internetowych (Facebook Ads, Linkedin, itp.).

3. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub
mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii
są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.
VII. Logi serwera
1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach
logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z
przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te
obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa
przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo
korzystają.
2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach
technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.
3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są
one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do
administrowania serwerem.
4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą
być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu
Państwa identyfikacji.
VIII. Przekierowania do innych stron internetowych
W naszym Serwisie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza
tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z
opuszczeniem naszego Serwisu. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również
za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.

IX. Zmiany Polityki prywatności
W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszego
Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-

privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą
Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.